Tòa Thánh Vatican đưa ra những tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em thích hợp cho từng nền văn hóa.

Những hướng dẫn nhằm thực thi việc bảo vệ trẻ em cần được áp dụng thích hợp cho từng quốc gia thì mới có hiệu quả, một viên chức trong Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Tòa Thánh Vatican đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp ở Roma vào cuối tuần qua.

Tòa Thánh Vatican đưa ra những tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em thích hợp cho từng nền văn hóa.

EWTNewss/CNA. Những hướng dẫn nhằm thực thi việc bảo vệ trẻ em cần được áp dụng thích hợp cho từng quốc gia thì mới có hiệu quả, một viên chức trong Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Tòa Thánh Vatican đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp ở Roma vào cuối tuần qua.

“Điều quan trọng là những hướng dẫn ấy phải phù hợp với nét đặc thù của quốc gia, của nền văn hóa mà các em đang sống,” Bill Kilgallon, Giám Đốc Văn Phòng Quốc Gia Về Những Tiêu Chuẩn Chuyên Môn của Giáo Hội Công Giáo ở Tân Tây Lan đã nói như vậy.

“Chúng ta sẽ không áp đặt điều gì đó khi mà chúng ta không có quyền. Vả lại một áp đặt chung cho mọi người sẽ không mang lại kết quả,” và “ Những hướng dẫn thì quan trọng, nhưng việc thi hành những hướng dẫn đó còn quan trọng hơn.” Ông Kilgallon đã nói với đài EWTN News.

Ông Kilgallon đã có mặt tại cuộc họp của Ủy Ban Giáo Hoàng về Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên được tổ chức, từ ngày 9 đến 11 tháng Mười vừa qua.

Là một thành viên, trong đó ủy ban đã được chia ra làm nhiều nhóm làm việc, Kilgallon là trưởng của một nhóm chịu trách nhiệm phác họa một hướng dẫn mẫu, nhằm giúp các Giám Mục và cộng đồng tôn giáo hình thành các hướng dẫn riêng của họ.

Ông Kilgallon giải thích rằng các hướng dẫn này nhắm áp dụng vào việc ngăn ngừa sự lạm dụng, giúp sự lựa chọn giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên, để giải quyết những khiếu nại, tiến hành giáo dục cộng đồng v.v.. Ủy ban đã chia thành nhiều nhóm làm việc. Trong những cuộc họp vào cuối tuần, các nhóm gặp lại nhau và báo cáo kết quả công việc của nhóm.

Những người Tân Tây Lan nói rằng những vấn đề khó khăn ở nước họ thì cũng giống như những khóa khăn ở các nước khác. Ông nói việc cần và trước hết là một “Giáo Hội được thông tin tốt hơn.” 

“Vấn đề lớn vẫn còn là làm sao giáo dục cho mọi người nhận biết về sự lạm dụng và nó đang hoành hành và Giáo Hội cần một sự chăm sóc có hiệu quả đối với những em đã và đang bị lạm dụng.”

Việc này không chỉ áp dụng cho những nạn nhân bị lạm dụng bởi giáo sĩ, nhưng cả những em bị lạm dụng trong phạm vi gia đình và những môi trường khác.

“’Vẫn còn một vấn đề nữa là chúng ta cần phải rất cẩn thận trong việc chọn người vào làm việc trong Giáo Hội, cả nhân viên lãnh lương và tình nguyện viên, để Giáo Hội trở thành một nơi, một môi trường an toàn hơn.

Cuộc họp được khai mạc với Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng Phanxico chủ tế ở nhà Santa Marta. Số tham dự gồm 17 thành viên, đứng đầu là Đức Hồng Y Sean O’Malley của Giáo Phận Boston.

Chủ đề chính của cuộc họp nhóm vào tháng Mười là: Hướng dẫn việc trông nom và bảo vệ trẻ vị thành niên; chữa lành và chăm sóc các nạn nhân, những người đã từng bị lạm dụng và gia đình họ; kêu gọi những ứng sinh muốn trở thành linh mục, sống đời sống tận hiến và giáo dục việc lãnh đạo Giáo Hội; giáo dục các gia đình và cộng đoàn; thần học và tu đức , giáo luật và dân luật.

Cuộc họp tới của Ủy Ban dự trù sẽ vào tháng Hai năm 2016.

Được công bố vào tháng 12 năm 2013 , Ủy Ban đã chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 2014 bởi Đức Giáo Hoàng Phanxico để khám phá những đề xuất và sáng kiến khác nhau nhằm hướng tới việc cải thiện các tiêu chuẩn và thủ tục để bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương .

Giuse Thẩm Nguyễn

Nguồn tin: vietcatholic