Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – năm B (2015)

 

 

Epiphany
Reading IIsaiah 60:1-6
Reading IIEphesians 3:2-3,5-6

Lễ Hiển Linh
Bài Đọc IIsaia 60,1-6
Bài Đọc IIÊphêsô 3,2-3.5-6

Gospel
Matthew 2:1-12

1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem, saying,
2 “Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the East, and have come to worship him.”
3 When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him;
4 and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born.
5 They told him, “In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet:
6 ‘And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who will govern my people Israel.'”
7 Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared;
8 and he sent them to Bethlehem, saying, “Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that I too may come and worship him.”
9 When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was.
10 When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy;
11 and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh.
12 And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way

Phúc Âm
Mátthêu 2,1-12

1 Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giu đê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà hiền sĩ từ phương Đông đến Giêrusalem,
2 và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
3 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao.
4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu.
5 Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giu đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:
6 Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời”.
7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà hiền sĩ đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.
8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin qúy ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”
9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến.
12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Interesting Details 

 • Bethlehem is a small town six miles south ofJerusalem.
 • Israel was ruled by the Romans and King Herod was the Roman appointed ruler of Palestine. He maintained law and order with cruelty. The Jews were waiting for a Savior to come.
 • The ancients believed that each person was represented by a star at birth.
 • The Magi belonged to a priestly caste in Persiawhere their principal task was to be intellectual and religious advisers to the Persian kings. They were trained in philosophy, medicine, and above all in astronomy.
 • The meanings of the gifts:

1. Gold: In the ancient time, gold was considered as a precious metal reserved only for the royalty. Gold is offered to infant Jesus as the king.
2. Frankincense: Incense has always been a favorite part of religious ritual not only for its air-sweetening power but also because the rising plumes of smoke seems to be visible prayers bridging heaven and earth. The gift of frankincense adverts to Christ’s priestly role.
3. Myrrh: Myrrh is used to heal and embalm death body. The gift of myrrh implies the human nature of the infant Jesus and also announces his future death.

Chi Tiết Hay

 • Bê-lem, nơi Chúa sinh ra là một thôn làng nhỏ cách Giê-ru-sa-lem 6 dặm về phía nam.
 • Ít-ra-en thời ấy bị đế quốc Rô-ma đô hộ. Hê-rô-đê được Rô-ma bổ nhiệm cai trị xứ Pa-lét-tin. Ông nổi tiếng là người tàn bạo.
 • Dân chúng thời đó tin rằng mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh.
 • Ba nhà hiền sĩ đến từ vùng Tiểu Á. Họ là những người thông thái. Sở trường của họ là nghiên cứu về khoa chiêm tinh và được xem là cố vấn của nhà vua về đời và đạo. Họ theo ánh sao đi tìm sự xuất hiện của một Đấng Cứu Thế.
 • Ý nghĩa của lễ vật:

1. Vàng – Thời xưa, vàng có tính cách quý báu và cao sang, chỉ dành cho vua chúa. Vàng có ý nói Chúa Giêsu hài đồng là Vua.
2. Nhũ Hương – Trầm hương chỉ dùng trong việc tế lễ. Hơn thế nửa, trầm hương ở đây nói lên sự ca ngợi và thờ lạy. Trầm hương có ý nói Chúa hài đồng là Thiên Chúa.
3. Một dược – Một dược dùng để chữa lành người bệnh và tẩm liệm thi thể người chết thời đó. Một dược nói lên nhân tính của hài nhi và cái chết sau này của Chúa Giêsu.

One Main Point 

The visitation of the Persian Magi is regarded as the revelation of God to the world. God invites all, both Jews and Gentiles, to share equally the salvation brought by Christ.

Một Điểm Chính 

Sự viếng thăm của ba nhà hiền sĩ được coi là cách Thiên Chúa dùng để tỏ mình ra cho nhân loại. Chúa mời gọi mọi người, cả Do Thái lẫn người ngoại giáo, cùng đến nhận lãnh ơn cứu rỗi.

Reflections

 1. What do I think about the Magi? What do they impress me most?
 2. If the infant Christ is born today, what presents do I offer Him?
 3. The infant Christ was born in the manger and revealed himself to the three Magi and to the uneducated shepherds. How do I “reveal” myself to others? How do I treat others?
 4. After the encounter with God, the three Magi returned home via another route. Believe in God, which “path” do I take in my daily life?
 5. God called for the Magi via a simple symbol, a star. This star was the main reason that attracted their attention. In my daily life, how do I recognize God’s wills?
 6. The three Magi recognized God through the image of an infant born in the manger. How does my daily life reflect the image of God?

Suy Niệm

 1. Tôi nghĩ gì về ba nhà hiền sĩ? Điều gì ở họ làm tôi xúc động nhất?
 2. Tôi có lễ vật gì tặng Chúa Hài Đồng nếu Ngài sinh ra ngày hôm nay?
 3. Chúa sinh ra nơi máng cỏ và tỏ mình ra với ba nhà hiền sĩ thông thái và nhiều mục đồng dốt nát. Là một Kitô hữu, tôi đã “tỏ mình” ra như thế nào với mọi người chung quanh tôi? Tôi có khinh bỉ những ai không bằng tôi (địa vị, học thức, tài chánh, kiến thức…)?
 4. Sau khi gặp Chúa rồi, ba nhà hiền sĩ trở về bằng lối khác. “Gặp Chúa” qua đức tin, tôi đã chọn con đường nào trong cuộc sống hằng ngày?
 5. Chúa đã kêu gọi ba nhà hiền sĩ bằng một dấu hiệu quen thuộc với họ trong ngành chiêm tinh, đo là một ngôi sao. Trong đời sống và việc làm thường nhật, để hiểu Thánh ý Chúa, tôi đã nhận ra dấu hiệu nào?
 6. Ba nhà hiền sĩ nhận thấy Chúa qua hình ảnh một hài nhi nằm trong máng cỏ. Lối sống của tôi đã thể hiện hình ảnh nào để cho mọi người thấy được Chúa ở trong tôi?