Giao thừa

Phúc thay…

 
 
GIAO THỪA
Lời Chúa: 

 Mt 5,1-10

1 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. 2 Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

==========

Bài đọc 1: Ds 6,22-27
“Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em”

22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:

24 ‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em)! 25 Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!

26 Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!’

27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Bài đọc 2: 1 Tx 5, 16-26. 28
“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”

16 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. 25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. 26 Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. 28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)

 
Suy niệm: 

1- Sứ điệp nguyên thủy:

(1) Khi mời gọi “đọc” Ds 6, 22-27 và 1 Tx 5, 16-26.28 qua lăng kính Mt 5, 1-10, Phụng vụ Lời Chúa Thánh Lễ Giao Thừa tối nay cho thấy chính Thiên Chúa mới là nguồn gốc của tất cả mọi ân sủng, của mọi thứ bình an và hạnh phúc của con người, như được phản ảnh, trước tiên, trong Ds 6, 22-27: ở đây, cho thấy chỉ Đức Chúa mới là Đấng có thể thỏa mãn được tất cả mọi ước nguyện và cầu chúc của loài người chúng ta [“Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” (6, 27)].

(2) Thứ đến, trong 1 Tx 5, 16-26.28: ở đây, cho thấy hiệu năng của lời cầu chúc không chỉ do “được đặt mình dưới sự bảo trợ của danh Đức Chúa” (Ds 6, 27) mà là do “được ở trong Đức Giêsu Kitô”; thế mà, “được ở trong Ngài” hay “có Ngài”, một đàng, có nghĩa là có tất cả, bởi vì Đức Giêsu-Kitô là Ân Sủng của tất cả mọi ân sủng Thiên Chúa ban cho loài người  [“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (5, 16-18); “Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta.” (5, 28)]; đàng khác, điều đó đòi hỏi con người phải ngày càng trở nên giống Đức Giêsu-Kitô, vốn là Hình Ảnh hữu hình của Thiên Chúa, tràn đầy Thần Khí thánh thiện [“Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm.” (5, 23-24)].

(3) Sau cùng, trong Mt 5, 1-10: ở đây, cho thấy để có thể được “ở trong” hay “có được” hay “trở nên giống như” Đức Giêsu-Kitô, con người cần phải trở nên những gì như vốn được phản ảnh trong Tám Mối Phúc Thật [“Phúc thay…Phúc thay, vì Nước Trời là của họ…; vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa…; vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa…(5, 3-10)].

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay:

(1) Có vẻ như chỉ có con người mới thực sự có được những tâm tình tri ân và cảm tạ đối với Thiên Chúa-Tạo Hóa và tha nhân, và đó chính là đặc tính khiến cho con người khác và vượt lên trên những loài thú vật khác, và chính điều đó làm cho con người trở nên là “người” hơn, hay nói cách khác, trở nên là “hình ảnh của Thiên Chúa” hơn và “giống như Thiên Chúa” hơn.

(2) Lạy Thiên Chúa chí ái, để “là người” và để “làm người”, chúng con đã mang trong mình biết bao ân huệ của Chúa và của biết bao người khác (tổ tiên, ông bà, cha mẹ…, những người đã sinh ra thân xác chúng con; các đức giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, các anh chị giáo lý viên…, những người đã sinh ra chúng con trong đức tin kitô; các thầy, cô giáo, bạn bè…đã chia sẻ cho chúng con các kiến thức của họ để chúng con biết về thế giới và con người hơn để yêu mến Chúa và tha nhân hơn.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong giờ phút giao thừa này chúng con xin hết lòng cảm tạ tình yêu thương của Chúa đã ban muôn ơn lành và gìn giữ chúng con trong suốt một năm qua. Xin cho chúng con trong năm mới biết hoàn toàn sống cho Chúa và vì Chúa mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ lợi lộc trần thế, bởi không điều gì hạnh phúc cho chúng con bằng phần thưởng Nước Trời và được ở với Chúa.

Lạy Chúa, xin nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn luôn che chở giữ gìn, hầu suốt cả năm nay chúng con được sống trong tình thương của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho năm mới Ất Mùi 2015 này. Amen