Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Tháng 12 – 2018

Tông đồ Cầu nguyện

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 12-2018
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Cầu cho việc truyền giao đức tin
Xin cho những người dấn thân trong công việc phục vụ và truyền giao đức tin tìm được ngôn ngữ phù hợp với thời đại khi đối thoại với các nền văn hoá.

In the Service of the Transmission of Faith
That people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time.

— ∞  +  ∞ —

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng khắp nơi trên thế giới, bằng những ngôn ngữ khác nhau, cho các thời đại khác nhau, và cho các nền văn hoá khác nhau.

Nhờ Thần Khí của Ngài, Chúa đã gợi hứng, thôi thúc nhiều người tiếp tục truyền giao đức tin, để nhờ đó mọi người có thể hiểu, đón nhận và sống đức tin đó.

Lạy Chúa, hôm nay con cầu nguyện cho tất cả những ai được trao nhiệm vụ và sứ mệnh rao giảng Phúc Âm nơi chính cộng đồng của họ. Xin cho họ trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa qua lời nói và cử chỉ của chính họ.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…  

Prayer

Lord Jesus, You sent your disciples to announce the Good News to all the places of the world, in different languages, in different times and to different cultures.

Through your Spirit, you inspired many people to transmit the faith so that everyone can understand it and embrace it.

Today, Lord, I pray for all those who are given the task and mission of proclaiming the Gospel in their own communities.

May they, through their words and gestures, be witnesses of your love.

Our Father…
— ∞  +  ∞ —

Hướng dẫn thực hành trong tháng:

  • Trong suốt tháng này, bạn hãy dành thời gian để phản tỉnh về những phương cách truyền giao đức tin trong cộng đồng của bạn, phản tỉnh về ngôn ngữ đang sử dụng, phương pháp sư phạm được dùng, và người trẻ đón nhận đức tin đó như thế nào.
  • Bạn hãy giúp đỡ các thành viên khác trong gia đình và cộng đoàn giáo xứ của bạn, để chuẩn bị cho việc kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, suy niệm Lời Chúa, dành thời gian cho việc cầu nguyện và cho chủ đề chính của mùa phụng vụ này.
  • Bạn cũng hãy dành thời gian ở với gia đình, với bạn bè để nói chuyện và phản tỉnh về ý nghĩa của Giáng Sinh, ý nghĩa của máng cỏ và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người, đặc biệt là nơi gia đình.

Proposals for the month:

  • During this month, dedicate a time to reflect in your community on the ways in which faith is transmitted in your community, the language ​​they use, the methods and pedagogy used and how it is received by young people.
  • Help others in your family, and parish community, to prepare for Christmas, meditating on the Word of God, devoting time to prayer and to the central theme of this liturgical time.
  • Spend time with family and friends to talk and reflect about the meaning of Christmas, the meaning of the manger and the presence of Jesus in everyone’s life, especially at home.

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao