Trực tiếp: Thánh Lễ Acies của Curia Bình Tân lúc 10 giờ 00 ngày 25/3/2017 tại G.x Tân Hương

Thánh Lễ Acies của Curia Bình Tân lúc 10giờ00 ngày 25/3/2017 tại G.x Tân Hương. Chủ tế LM Gioan B. Nguyễn Xuân Bình.

Nghi thức dâng mình của Curia Bình Tân lúc 09 giờ 00 ngày 25/3/2017 tại G.x Tân Hương

Thánh Lễ Acies của Curia Bình Tân lúc 10 giờ 00 ngày 25/3/2017 tại G.x Tân Hương