Ơn toàn xá nhân kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh được châu phê

Nếu Năm Thánh Dòng mời gọi chúng ta trở về với thời khai nguyên Dòng, thì – một cách trái ngược, lại mời chúng ta nhớ đến việc Thánh Đaminh đã sai những anh em đầu tiên rời bỏ nhà cửa, gia đình, quốc gia để khám phá ra niềm vui và tự do của đời lữ hành (Trogir số 40). Prot. 50/15/680 Jubilee_2016

800.jpgAnh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng viết thư này để công bố ngày khai mạc và chương trình Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Dòng Anh Chị Em Giảng Thuyết được châu phê mà toàn thể Dòng sẽ cử hành từ ngày 7 tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng 01, 2017 (xem Công vụ Tổng Hội Trogir số 58, 3). Việc cử hành Năm Thánh Dòng cùng diễn ra với Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót Chúa được Đức Phanxicô công bố.

Nhà Giảng Thuyết của Lòng Thương Xót

Sự trùng hợp vui mừng giữa hai Năm Thánh này rất gần gũi với lịch sử, đời sống và sứ vụ Đaminh của chúng ta; với chúng ta, đó là lời mời gọi canh tân sứ vụ Lời, trong suốt thời gian cử hành Năm Thánh kỷ niệm 800 năm và chung quanh sứ vụ đặc biệt của Hội thánh: “công bố Lòng thương xót Chúa, mà theo cách riêng, phải thẩm thấu vào lòng và trí của từng người.”

Tổng Hội Trogir đã chọn chủ đề cho Năm Thánh Dòng “Được sai đi loan báo Tin Mừng” (số 50) và mời gọi chúng ta suy xét theo những câu hỏi này: Vì ai chúng ta được sai đi? Cho ai chúng ta được sai đến? Với ai chúng ta được sai đi cùng? Khi được sai đi, chúng ta đem gì theo? Tổng hội đã trả lời cho câu hỏi cuối cùng: Chúng ta được sai đi loan báo tin mừng Phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta tin sự Phục sinh của Đức Kitô là mạc khải thiết thực nhất về tình yêu của Chúa Cha cho Đức Kitô và cho toàn thế giới. Sự Phục sinh của Ngài là mạc khải rõ rệt nhất về ‘lòng thương xót của Chúa cho người nghèo”. Rao giảng về sự phục sinh là rao giảng về một lộ trình mới về tình bạn hữu với Thiên Chúa. Chính ân tình này đã làm cho Thánh Đaminh thành một nhà giảng thuyết gương mẫu, “nhà giảng thuyết ân sủng.” Sự trùng hợp vui tươi này giúp chúng ta liên kết Năm thánh Dòng và Năm Thánh Hội Thánh: nhà giảng thuyết Tin mừng cũng là nhà giảng thuyết ân sủng, và nhà giảng thuyết ân sủng cũng là nhà giảng thuyết về lòng thương xót của Chúa.

Trong Sắc chỉ ấn định Năm thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ ý hướng của ngài là muốn sai phái các nhà thừa sai của lòng thương xót trong suốt mùa Chay của năm thánh 2016. Là những phần tử của Dòng, chúng ta cảm thấy đây là một thách đố dành cho chính chúng ta; bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên khi chúng ta gia nhập Dòng, trước khi chúng ta tuyên khấn, chúng ta đã xin “lòng thương xót của Chúa và của anh chị em”. Trên bước đường truyền giáo của mình, thánh Đaminh đã liên lỉ làm chứng về Đức Giêsu, về sự hiện hữu của lòng thương xót Chúa giữa chúng ta; và chính vì lý do ấy, đời sống giảng thuyết của ngài cũng là cách nên thánh của ngài: chính ngài đã quyết định, bằng một nghĩa cử quảng đại và đầy xót thương, bán sách quí của ngài để không “học trên những tấm da chết đang khi có những người anh chị em chết vì đói”. Ngài xác tín rằng việc rao giảng Lòi Chúa cần phải được thực hiện qua đời sống chứng tá của chân lý bác ai nơi nhà giảng thuyết.

Nghi thức long trọng khai mạc Năm Thánh Dòng sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 tại mỗi cộng đoàn trong toàn Dòng. Trung ương Dòng ở Santa Sabina sẽ khai mạc cách trọng thể kỷ niệm 800 năm Dòng được châu phê với Thánh Lễ vào ngày lễ Các Thánh Nam Nữ. Tôi mời các Tỉnh Dòng, Dự tỉnh, cộng đoàn, thực thể, hội đoàn, huynh đoàn, học viện của Dòng hãy cử hành ngày khai mạc tại mỗi địa phương của mình như là một dấu chỉ hiệp thông huynh đệ mừng Dòng được châu phê.

Trong suốt Năm thánh Dòng, nhiều sự kiện quốc tế sẽ được tổ chức và có liệt kê trong niên lịch được đính kèm trong văn thư này. Mục đích để quảng bá sự tham gia của toàn thể Gia đình Đaminh trong những buổi gặp gỡ quốc tế cũng như những cuộc hội họp được tổ chức có tính cách địa phương trong mỗi tỉnh dòng, thực thể, hội đoàn và cộng đoàn. Cách đặc biệt, tôi khuyến khích các giám tỉnh hãy phối hợp để có sự tham gia của mọi anh chị em trong những sinh hoạt Năm Thánh Dòng tại tỉnh dòng của mình. Người điều hợp viên phải thông báo cho giám tỉnh mọi chi tiết liên quan đến việc ghi danh và sự tham gia trong mỗi sinh hoạt mừng Năm Thánh Dòng.

Khi “được sai đi rao giảng Tin mừng” trong suốt Năm Thánh Dòng, chúng ta sẽ dõi theo lộ trình của Ngôi Lời. Cảm ơn chương trình Lectio Divina “việc canh tân đời sống Đaminh của chúng ta được khởi đầu bằng việc làm cho toàn bộ cuộc sống được thống nhất nhờ việc chăm chú lắng nghe Lời, trong một đời sống cầu nguyện và chiên niệm, trong thinh lặng và học hành nghiên cứu” (xem Công Vụ Trogir số 42). Lectio Divina có 4 phần: đọc, học, suy niệm và cầu nguyện. Chương trình này sẽ được đăng hằng ngày trên trang mạng Năm Thánh Dòng bằng 3 ngôn ngữ chính. Để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt và các ngày lễ mừng Năm Thánh kỷ niệm việc Dòng được châu phê, xin vào thăm trang mạng: http://www.op.org/en/jubilee.

Thánh Phụ Đaminh đã muốn đặt Dòng dưới sự bảo trợ của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót; đó chính là lý do mà gần đây, chúng ta đã mừng kỷ niệm việc Dòng được châu phê vào ngày 22 tháng 12, đúng ngày lễ mừng Đức Maria Đấng Bảo Trợ Dòng. Xin Đức Maria, Mẹ của những nhà Giảng thuyết, cầu bầu cho Dòng để Thiên Chúa, là Cha của Lòng Thương Xót, ban cho các con cái của Thánh Đaminh hồng ân Chúa Thánh Thần, để họ có thể loan báo lòng thương xót đang diễn ra qua chính đời sống và lời rao giảng của họ trong thế giới hôm nay và ngày mai.

Thân ái trong Thánh Phụ Đaminh

Ts. Bruno Cadoré, O.P.
Bề Trên Cả
Viết tại Roma, ngày 21 tháng 9 năm 2015

 

(VCN 03.11.2015)