Lễ tang Cụ Ông Giuse Vũ Ngọc Am 24/7/2016

https://youtu.be/DBZ6sZIBQUY

Lễ tang  Cụ Ông  Giuse Vũ Ngọc Am 24/7/2016 (Phần 1)

https://youtu.be/8rRt6uJKCr0

Lễ tang  Cụ Ông  Giuse Vũ Ngọc Am 24/7/2016 (Phần 2)

https://youtu.be/UHcXcNHhrvI

Lễ tang  Cụ Ông  Giuse Vũ Ngọc Am 24/7/2016 (Phần 3)