Giới thiệu bài hát “Tin Mừng thánh hóa cộng đoàn”

Bài hát “Tin mừng thánh hóa cộng đoàn” là bài hát ý lực trong Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến. Xin nhấn vào các đường link phía bên dưới để tải định dạng mp3 do ca sĩ Minh Quang, Thùy Dung & Tốp ca trình bày và định dạng Word để in ra.

Giới thiệu bài hát Tin Mừng thánh hóa cộng đoàn

 

Bài hát Tin mừng thánh hóa cộng đoàn 

 

=> Nhấn vào đây để tải bài hát dạng Word để in về máy tính