Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng Thánh lễ tạ ơn tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn