ĐTC gặp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh

Hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha gặp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài diễn văn dài, ngài nhấn mạnh mấy điểm nổi bật liên quan đến tình hình thế giới hiện nay. Trong đó, ngài nói: “Hiện nay đang tồn tại một khuynh hướng từ khước trong con người chúng ta, một khuynh hướng không nhìn nhận tha nhân như anh em mình để đón tiếp họ, mà đẩy họ ra ngoài chân trời cuộc sống riêng của chúng ta và biến họ thành đối thủ để thống trị”. Đó là những hình thức lệch lạc tôn giáo và là nguồn gốc của tàn sát đau thương đã xảy ra tại Paris, bên cạnh đó lại nảy sinh chủ nghĩa đặt Thiên Chúa “ngang hàng với cái cớ ý thức hệ thuần túy”.
 
Đang có “Thứ văn hóa loại người khác ra ngoài, cuối cùng sẽ sinh ra bạo lực và chết chóc. Thảm kịch tàn sát tại Paris đang là âm vang bi thảm cho thế giới. Con người trở thành nô lệ và có khi rơi vào những hình thức lệch lạc về tôn giáo”.
 
Đó là một vài lời mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô nói với tất cả ngoại giao đoàn sáng thứ hai hôm nay. Ngài không do dự nói về “trái tim chai đá của nhân loại”. Ngài nhấn mạnh: “Hiện đang có một tâm thức về văn hóa loại trừ, không cần gì, không cần ai: không cần các tạo vật, không cần con người và không cần cả Thiên Chúa. Từ đó sinh ra nhân loại bị thương tổn và tiếp tục bị xâu xé vì những căng thẳng và xung đột dưới mọi hình thức”.

 

Minh Sáng