Đẹp thay bước chân người Sứ Giả

Thời gian qua đi quá vội, mới đó mà 70 năm, 60 năm, 50 năm và 25 năm sống đời tận hiến của 26 chị em Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.

Hôm nay, 25 tháng 2 năm 2017, 26 chị em mừng dấu ấn tận hiến bằng một Thánh Lễ tạ ơn tuyệt vời. Cha Đại Diện Tỉnh chủ Tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay tại Nguyện Đường nhà Mẹ của Tu Hội ở 42 Tú Xương, quận 3. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ này có rất nhiều Cha thân quen và cả thân tộc nữa từ khắp muôn nơi quy tụ về.

Xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ và đồng hành với quý chị trong quãng đường hiện tại cũng như trong những năm tháng còn lại của cuộc đời  tận hiến.

VinhSon-02.JPG

VinhSon-01.JPG
VinhSon-03.JPG
VinhSon-04.JPG
VinhSon-05.JPG
VinhSon-06.JPG
VinhSon-07.JPG
VinhSon-08.JPG
VinhSon-09.JPG
VinhSon-10.JPG
VinhSon-11.JPG
VinhSon-12.JPG
VinhSon-13.JPG
VinhSon-14.JPG

Người Giồng Trôm