Bài giảng Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên – năm A

 

Bài giảng Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên – năm A (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, năm 1996)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

10 co trinh nu