Luật nghiệp quả nghe và làm, dụ ngôn Hai người con