Gợi ý suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B (song ngữ)

4th Sunday in Ordinary Time
Reading I: Deuteronomy 18:15-20
Reading II: 1 Cor 7:32-35

Chúa Nhật 4 Thường Niên
Bài Đọc I: Đệ Nhị Luật 18:15-20
Bài Đọc II: 1 Cr 7:32-35

Gospel
Mark 1:21-28

21 And they went into Caper’na-um; and immediately on the sabbath he entered the synagogue and taught.
22 And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes.
23 And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit;
24 and he cried out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.”
25 But Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!”
26 And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him.
27 And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, “What is this? A new teaching! With authority he commands even the unclean spirits, and they obey him.”
28 And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.

Phúc Âm
Maccô 1:21-28

21 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy.
22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên
24 rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”
25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó:”Câm đi, hãy xuất khỏi người này !”
26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”
28 Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

Interesting Details

  • Context of the 4th Sunday to the 9th Sunday (Mk 1:21-3:6). Jesus started his ministry, as a healer-teacher. The reading today describes the first half of the hectic first 24 hours (1:21-38) of Jesus’ urgent ministry.
  • At first people responded with enthusiasm (4th through 6th Sunday, “Every one is searching for you,” Mk 1:37), but controversies quickly arose (7th through 9th Sunday) to the points that the leaders plotted to kill him (Mk 3:6), just like John the Baptist was killed immediately before Jesus started his ministry (3rd Sunday).
  • (v.21) The synagogue service includes prayers, readings from the Law and Prophets, and commentaries. The readers can be learned members or visitors, so it was not unusual that Jesus could come in and read and preach.
  • (v.22) What was astonishingly unusual was the way he preached, with his own “authority” (v.22 & 27) not legalistic like the scribes. Jesus teaches that “the kingdom of God has drawn near” (1:15). In order for the kingdom to come to the people, they need to let Jesus heal and exorcise them. Thus Jesus’ words and deeds are two sides of the same ministry. The evil in people, in sin, in human suffering must be cleaned out to make room for God.
  • (v.24) It is ironic that the devil recognized Jesus but his followers constantly failed to do likewise. However, the devil also failed to comprehend the deeper part of Jesus’ mystery, namely his suffering and death. That was why Jesus repeatedly ordered the devil to “be silent” (v.25).

Chi Tiết Hay

  • Từ Chúa Nhật thứ 4 đến Chúa Nhật thứ 9 thường niên, Tin Mừng theo Thánh Maccô (1:21-3:6) kể lại lúc Đức Giêsu bắt đầu đời mục vụ, vừa là thày dạy vừa là thày thuốc. Bài tin mừng hôm nay kể lại phần đầu của ngày mục vụ đầu rất bận rộn. Bận vì sứ mệnh của Ngài rất khẩn thiết.
  • Lúc đầu, dân chúng vui mừng đóng Ngài (tuần 4 tới 6). Nhưng sau đó, một số bắt đầu chất vấn, và sau đó tính giết Ngài (3:6), như thánh Gioan tiền hô vừ bị giết trước khi Chúa bắt đầu mục vụ, và như các môn đệ của Chúa cũng sẽ bị bách hại sau này.
  • (c.21) Trong hội đường dân chúng thường cầu nguyện và đọc kinh thánh, sau đó có bài dẫn giải. Một thành việ có học hay một vị khách nổi tiếng được mời đọc và giảng bài kinh thánh, như Đức Giêsu đã làm.
  • (c. 22) Cách Chúa giảng làm dân chúng ngạc nhiên. Thường họ chỉ nghe về luật lệ. Còn lời giảng của Chúa có “uy quyền.” Chúa dạy là Nước Trời đã gần đến (1:15) và để vào Nước Trời, dân chúng cần được chữa lành, được trừ tà. Như vậy lời Chúa giảng và việc Chúa chữa lành là hai khía cạnh của cùng một mục vụ. Những sự dữ và tội lỗi làm người ta đau khổ cần được đánh tan để có chỗ cho nước Chúa.
  • (c.24) Truyện tréo cẵng ngỗng vì quỵ nhận ra Chúa, còn các môn đệ thì cứ hiểu lầm Chúa hoài. Nhưng thật ra quỵ cũng không thật sự hiểu nổi mầu nhiệm của Chúa, trong đó có đau khổ và sự chết. Vì quỵ không hiểu nổi Chúa, nên Chúa hay bắt quỵ phải “im đi” (c.25)

One Main Point

Jesus teaches and heals us so that we can enter the new Kingdom of God.

Một Điểm Chính

Đức Giêsu giảng dạy và chữa lành chúng ta để chúng ta có thể vào Nước Trời.

Reflections

1. What are some of my evil spots that Jesus needs to heal with his words and deeds?

2. How do I react to Jesus: with astonishment, with excitement because he can heal me, or with the fear that I have to change my somewhat comfortable old life?

3. Am I still astonished by Jesus’ words and deeds that truly touch my life? Can I recall a recent example of that astonishment?

Suy Niệm

1. Chúa cần giảng và chữa gì trong tôi?

2. Tôi phản ứng thế nào? Tôi vui mừng vì được Chúa dạy bảo và chữa lành, hay ngại ngùng vì sợ phải thay đổi?

3. Tôi có “kinh ngạc về giáo lý của Người” không? Giáo lý đó có ảnh hưởng gì đế tôi không? Thí dụ như trong trường hợp nào tô đã “kinh ngạc” về giáo lý của Người?