Chuyên mục: Video

Video, hình Lễ tang Ông Cố Phanxicô Trần Văn Toản 1935 – 2016

 Lễ tang Ông Cố Phanxicô Trần Văn Toản 1935 – 2016 (Phần 1)  Lễ tang Ông Cố Phanxicô Trần Văn Toản 1935 – 2016 (Phần 2)     Hình Lễ tang Ông Fx Trần Văn Toản  Nghi thức tẩn liệm và phát tang Thánh lễ tại gia Thánh lễ an táng