Nội san Lửa Mến tháng 08.2017

 

Nội dung: 

– Khiêm nhường                                                

– Suy niệm Lời Chúa                                         

– Bồi dưỡng đức tin                                           

– Mừng Mẹ Lên Trời Cao                                 

– Lễ Đức Mẹ Lên Trời                                      

– Khiết tịnh trong hôn nhân                              

– Trùng tu Nhà thờ Chính toà Sàigòn               

– Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                            

– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG TGP Sàigòn

– Trang ân nhân, bác ái…

– Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: