Audo Tiếng hát Trúc Anh

Đoàn con hôm nay

Hôm nay Trung thu

Nước Trời cho trẻ thơ

Rước Chúa lần đầu

Trung thu về